Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sorella Amsterdam;


Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. 


Definities
1 Sorella Amsterdam: gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 72151838 handelend onder de naam Sorella Amsterdam.
2 Website: de website van Sorella Amsterdam, te raadplegen via www.sorellaamsterdam.com en alle bijbehorende subdomeinen.
3 Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Sorella Amsterdam en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Sorella Amsterdam en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.


Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Sorella Amsterdam zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Sorella Amsterdam slechts bindend, indien en voor zover deze door Sorella Amsterdam uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 


Prijzen en informatie
1 Alle op de Website en in andere van Sorella Amsterdam afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld.
3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Sorella Amsterdam kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Sorella Amsterdam afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4 Sorella Amsterdam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.


Totstandkoming overeenkomst
1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Sorella Amsterdam en het voldoen aan de daarbij door Sorella Amsterdam gestelde voorwaarden.
2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Sorella Amsterdam onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Sorella Amsterdam het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4 Sorella Amsterdam kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Sorella Amsterdam op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
5 Sorella Amsterdam heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.


Uitvoering overeenkomst
1 Zodra de bestelling door Sorella Amsterdam is ontvangen, stuurt Sorella Amsterdam de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde termijn zo spoedig mogelijk toe, meestal binnen 1 tot 3 werkdagen.
2 Sorella Amsterdam is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
3 De levertermijn bedraagt in beginsel 1 week – tenzij expliciet vermeld als uitzondering bij een artikel. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Sorella Amsterdam.
4 Indien Sorella Amsterdam de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
5 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
 


Retourneren

Wegens hygiëne is het niet mogelijk oorbellen te retourneren.


Betaling
Klant dient betalingen aan Sorella Amsterdam volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Sorella Amsterdam is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.


Klachtenprocedure
1 Indien Klant een klacht heeft over een product en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Sorella Amsterdam, dan kan hij bij Sorella Amsterdam per e-mail een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
2 Sorella Amsterdam geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Sorella Amsterdam binnen 10 werkdagen na de ontvangst van de klacht, de ontvangst bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
 


Privacy
Sorella Amsterdam verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.


Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Sorella Amsterdam
Tel: 06-19298435
Email: sorellaamsterdam@hotmail.com
KvK-nummer: 72151838
Btw-nummer: NL859006736B01